Klarna
 • Bästapris-garanti
 • Gratis leverans vid beställning till ett värde av 800 kr
 • 30 dagars returrätt

Det är viktigt för oss att tillhandahålla dig med professionella och värdefulla produkter och tjänster samtidigt som vi värnar om dina personuppgifter och din integritet.

 

Denna personuppgiftpolicy (hädanefter ”Policyn”) förklarar när, varför och hur vi samlar in, använder och i övrigt behandlar (gemensamt ”behandlar”) personuppgifter om våra kunder (inklusive optiker), potentiella kunder, konsumenter och användare av vår hemsida (”registrerade”). ”Personuppgifter” är all information som kan användas för att identifiera dig, både direkt och indirekt.

 

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna Policy när vi inhämtar personuppgifter från dig. Vår Policy ska läsas tillsammans med övrig legal information och allmänna villkor som vi tillhandahåller dig när vi samlar in personuppgifter från dig (eller vid ett senare tillfälle) samt annan liknande information som är tillgänglig på andra delar av vår hemsida.

 

VEM ÄR ANSVARIG FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi, E Vision OU, är personuppgiftsansvariga avseende dina personuppgifter.

I denna Policy avses med “vi”, “oss” eller “vår” E Vision och/eller Koncernbolagen. Med ”du” eller ”din” avses registrerade.

VILKEN DATA BEHANDLAR VI OCH VARFÖR?

Typen av information vi samlar in om dig, beroende på hur du interagerar med oss (t.ex. hur du använder vår hemsida), och syftena för behandlingen inkluderar:

 Kunder :

 • ditt namn
 • din adress (företags- och hemadress)
 • din e-postadress
 • dina telefonnummer (jobbnummer och personligt nummer)
 • din titel, roll
 • din köphistorik

Användare av vår webbplats

 • cookies
 • IP-adress
 • plats
 • typ av webbläsare och version
 • operativsystem
 • information om dina besök på och användning av våra webbplatser

Våra affärsändamål - vi kan även komma att använda dina personuppgifter för våra interna affärsändamål (vårt berättigade intresse) såsom:

 

 • för registerföring, statistisk analys, intern rapportering och forskningsändamål;
 • för att undersöka eventuella klagomål från dig;
 • för att tillhandahålla bevis i eventuella tvister mellan dig och oss;
 • för upptäckt och förebyggande av bedrägeri, andra brott och för riskhantering;
 • för att upprätthålla en verksamhets- och katastrofplan för återställande av data (t.ex. för att skapa säkerhetskopior);
 • för att säkerställa nätverks- och informationssäkerhet.
 • för att tillhandahålla, underhålla och på annat sätt stödja driften av våra webbplatser, inklusive att anpassa olika aspekter av våra webbplatser för att förbättra din upplevelse;
 • för att bevara/lagra dokument och data;
 • för att skydda E Vision, något av dess dotterbolags, dess anställdas och andras rättigheter, egendom och/eller säkerhet, och
 • för att säkerställa kvaliteten på de tjänster vi tillhandahåller våra kunder och andra registrerade personer.

Vi anser att risken för dina rättigheter i samband med behandling av dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse inte är oskälig eller alltför inkräktande. Vi skyddar också dina rättigheter genom att säkerställa lämpliga lagringsperioder och säkerhetskontroller.

Vi kan även använda dina personuppgifter för ytterligare specifika ändamål som anges vid insamlingen av dina personuppgifter

Om du väljer att inte tillhandahålla de personuppgifter som vi efterfrågar, kan vi eventuellt inte tillhandahålla de produkter och/eller tjänster du har begärt eller i övrigt uppfylla det eller de syften för vilka vi har efterfrågat personuppgifterna.

 

HUR OCH NÄR DELAR VI PERSONUPPGIFTER MED TREDJE PART?

Vissa produkter och/eller tjänster som vi tillhandahåller kräver inblandning av tredje part. Vi säljer inte, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör personuppgifter kommersiellt tillgängliga för någon tredje part, förutom att vi kan dela information inom vår koncern, med våra tjänsteleverantörer och andra tredje parter för de syften som anges i denna Policy:

Utlämnande av personuppgifter inom E Vision-koncernen

E Vision kan komma att lämna ut dina personuppgifter till dotterbolag:

när vi behöver göra det för att tillhandahålla produkter och/eller tjänster eller information som du har begärt. Vi kan till exempel lämna ut dina personuppgifter till E Vision i Storbritannien för centrala supporttjänster; eller

om du samtycker till att vi gör det (t.ex. när du ger ditt samtycke till marknadsföringskommunikation från Koncernbolag); eller

Utlämnande av personuppgifter till tjänsteleverantörer

Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till våra utomstående tjänsteleverantörer, som vi anlitar för att tillhandahålla olika tjänster, gällande:

 • leverans av våra produkter (t.ex. budfirmor);
 • marknadsförings- och annonseringstjänster (t.ex. reklambyråer, webbyråer, leverantörer av e-postlösningar);
 • våra webbplatser (t.ex. tillhandahållande och underhåll av våra webbplatser); och
 • IT-relaterade tjänster och lösningar (t.ex. tillhandahållande av datalagring, hjälp med databashantering).
 • Vi har noggrant valt ut dessa tjänsteleverantörer och vidtagit åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är tillräckligt skyddade. Alla våra tjänsteleverantörer är skyldiga att vara bundna av skriftliga avtal att endast behandla personuppgifter som tillhandahålls dem för den specifika tjänsten till oss och att upprätthålla lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Utlämnande av personuppgifter till andra mottagare

Vi kan också komma att dela dina personuppgifter med:

 • våra revisorer, advokater eller liknande konsulter när vi efterfrågar professionell rådgivning;
 • annan tredje part om vi är skyldiga att avslöja eller dela dina personuppgifter för att uppfylla lagstadgade skyldigheter eller för att för att skydda E Vision, något av dess Koncernbolag, dess anställdas och andras rättigheter, egendom och/eller säkerhet;
 • någon annan tredje part i syfte att agera i enlighet med en domstols, regulatorisk eller statlig myndighets krav, exempelvis genom att följa ett domstolsbeslut eller agera i enlighet med en tillämplig lag eller förordning; eller
 • investerare och andra relevanta tredje parter i händelse av en eventuell försäljning eller annan bolagstransaktion som berör E Vision och/eller något av dess Koncernbolag. 

INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR AV PERSONUPPGIFTER

Överföring av dina personuppgifter till och mellan Koncernbolag, tjänsteleverantörer eller andra mottagare kan innebära att dina personuppgifter skickas utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) till platser som inte kan ge samma skyddsnivå som de inom EES-länderna, inklusive till tredjeländer som inte omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

Vi får dock endast överföra dina personuppgifter utanför EES:

 • om överföringen sker till en plats eller enligt en metod eller under omständigheter som Europeiska kommissionen anser ge adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter;
 • om vi har infört standardklausuler för skydd av personuppgifter som antagits av Europeiska kommissionen eller en relevant dataskyddsmyndighet; eller
 • om inget av ovanstående gäller, men vi fortfarande är tillåtna enligt lag att göra det, till exempel om överföringen är nödvändig för fullgörandet av ett avtal som ingåtts med dig eller i ditt intresse eller för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga krav.
 • Du kan begära ytterligare uppgifter om våra skyddsåtgärder för överföring av personuppgifter utanför EES och, i förekommande fall, en kopia av våra standardiserade klausuler för skydd av personuppgifter genom att kontakta oss på: info@pupilo.se

DINA RÄTTIGHETER

Följande avsnitt förklarar dina rättigheter. De olika rättigheterna är inte absoluta och det föreligger vissa undantag eller förbehåll i enlighet med GDPR och andra generellt tillämpliga bestämmelser om personuppgiftslagstiftning.

 

 • Rätt att bli informerad - du har rätt att få tydlig, transparent och lättförståelig information om hur vi använder dina personuppgifter. Därför tillhandahåller vi dig informationen i denna personuppgiftspolicy och i eventuella rättsliga underrättelser eller villkor som lämnats till dig.
 • Rätt till åtkomst - du har rätt att få bekräftelse från oss om huruvida dina personuppgifter behandlas av oss och annan information (liknande den som anges i denna policy) om hur de används. Du har också rätt att få tillgång till dina personuppgifter genom att begära en kopia av de personuppgifter vi har om dig. Detta för att du ska ha kännedom om och kunna kontrollera att vi använder dina uppgifter i enlighet med personuppgiftslagstiftningen. Vi kan vägra att lämna ut uppgifter om det skulle riskera att avslöja personuppgifter om en annan person eller i övrigt skulle negativt påverka en annan persons rättigheter.
 • Rätt till rättelse - du kan be oss att vidta åtgärder för att rätta dina personuppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga (till exempel om vi har fel namn eller adress).
 • Rätt till radering- det här kallas också ”rätten att bli glömd” och, enkelt uttryckt, gör att du kan begära att vi raderar eller tar bort dina personuppgifter, i fall där det exempelvis inte finns någon tvingande orsak för oss att fortsätta behandla dem eller behandlingen är olaglig. Detta är dock inte en allmän rätt till radering och det finns några undantag, t.ex. när vi behöver använda uppgifterna för att försvara ett rättsligt krav eller för att kunna uppfylla en lagstadgad skyldighet.
 • Rätt att begränsa behandlingen - du har rätt att ”blockera” eller hindra vidare behandling av dina personuppgifter under tiden vi behandlar en begäran om rättelse eller som ett alternativ till radering. När behandlingen är begränsad kan vi fortfarande lagra dina personuppgifter, men får inte längre behandla dem.
 • Rätt till dataportabilitet - du har rätt att erhålla och återanvända vissa personuppgifter för egna ändamål i olika organisationer (andra personuppgiftsansvariga). Detta gäller endast de personuppgifter som du har tillhandahållit oss och som vi behandlar med ditt samtycke och i syfte att fullgöra avtal som behandlas automatiserat. I sådant fall kommer vi att tillhandahålla dig en kopia av dina uppgifter i ett strukturerat, allmänt använt elektroniskt format eller också (om det är tekniskt genomförbart) kan vi överföra dina uppgifter direkt till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt att invända - du har rätt att invända mot vissa typer av behandling, av skäl som är relaterade till din speciella situation, när som helst i den mån behandlingen äger rum i E Vision Sveriges, något av dess Koncernbolags eller annan personuppgiftsmottagares berättigade intresse. Vi får fortsätta att behandla personuppgifterna om vi kan visa tvingande berättigade grunder för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om vi behöver det för att etablera, utöva eller försvara rättsliga krav. Om du motsätter dig behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring, upphör vi med behandlingen av dina personuppgifter för sådana ändamål.
 • Rätt att återkalla samtycke – när vi behandlar dina personuppgifter på basis av ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla samtycket. Sådant återkallande av ditt samtycke påverkar dock inte lagligheten av vår behandling som skedde innan återkallandet.

 

HUR DU KOMMER I KONTAKT MED OSS

Om du önskar ytterligare information, vill utöva någon av dina ovan beskrivna rättigheter eller om du är missnöjd med hur vi har behandlat dina personuppgifter, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud på: info@pupilo.se .